محتوای کلهم نور واحد
امام حسین علیه السلام

عکس نوشته درباره امام حسین علیه السلام

در زیارت جامعه کبیره آمده:«إنّ أرواحکم و نورکم و طینتکم واحده طابت و طهرت بعضها من بعض، خلقکم الله انواراً؛(1) روح و روان پرتو وجود و فطرت شما از یک حقیقت است و آن حقیقت پاک و پاکیزه است و ...