محتوای چنان از خدا بترس که گویا او را می بینی
چنان از خدا بترس که او را می بینی

چنان از خدا بترس که گویا او را می بینی

?امام صادق عليه السلام به اسحاق بن عمار فرمود:.. ◀️ای اسحاق از خدا بترس كه گويا او را به می بينی و اگر تو او را نمی بينی او تو را مي بيند و اگر معتقدی تو را نمی بيند ...