محتوای چنان از خدا بترس که گویا او را می بینی

چنان از خدا بترس که گویا او را می بینی

?امام صادق عليه السلام به اسحاق بن عمار فرمود:.. ◀️ای اسحاق از خدا بترس كه گويا او را به می بينی و اگر تو او را نمی بينی او تو را مي بيند و اگر معتقدی تو را نمی بيند ...