محتوای پیش از آنی که عزادار محرم باشی

پیش از آنی که عزادار مُحرّم باشی

?پیش از آنی که عزادار مُحرّم باشی ?سعی کن در حرم دوست تو مَحرم باشی ?خاک از حُرمت شش گوشه او حُرمت یافت ?گر شوی خاک رهش قبله عالم باشی ?منزلت نیست تو را بی مدد مهر حسین ?گر چه ...
شعر عزاداری محرم

شعر درباره عزاداری محرم+عکس نوشته

. پیش از آنی که عزادار مُحرم باشی.. سعی کن در حرم دوست تو مَحرم باشی. خاک از حُرمت شش گوشه او حُرمت یافت. گر شوی خاک رهش قبله عالم باشی. منزلت نیست تو را بی مدد مهر حسین. گر ...