محتوای يا رادَّ ما قَدْ فاتَ

يا رادَّ ما قَدْ فاتَ

?يا رادَّ ما قَدْ فاتَ يا مَنْ لا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الاْصْواتُ? . . .?اى بازگرداننده ی آنچه از دست رفته است، اى كه صداها بر او مشتبه نشوند? . . .?يا مَنْ لا تُضْجِرُهُ الْمَسْئَلاتُ وَ لا تَغْشاهُ الظُّلُماتُ? . ...