محتوای هوایت نکنم می میرم

شب جمعه است هوایت نکنم می میرم

  شب جمعه است هوایت نکنم می میرمیادی از صحن و سرایت نکنم می میرموضع من را به خدا روضه ی تو سامان دادمن اگر گریه برایت نکنم می میرم• شب ریارتی ارباب ❤️السَّلٰامُ عَلَيْكَ يٰا اَبٰا عَبْدِ اللهِ ❤️ ...