محتوای لبیک یا زینب س
لبیک یا زینب س

لبیک یا زینب کبری سلام الله علیها

ـ یا زینب کبری سلام الله علیها به وصل خود دوایی کن دل دیوانه‌ی ما را ـ ـ دلتنگ زینبیه ایم💔 ـ شهادت عمه‌ی سادات حضرت زینب کبری سلام الله علیها را محضر حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا له الفداء ...