محتوای قفل ایمان

قفل ایمان،مدارا با مردم است

❤️بسم الله الرحمن الرحیم❤️احادیثی درباره مدارا کردنپیامبر اکرم ص:كمال عقل پس از ایمان به خدا، مدارا كردن با مردم است به شرط آن كه حق، ترك نشود….تحف العقول ص 42امام محمد باقر ع: هر چیزی قفلی دارد و قفل ایمان ...