محتوای فاشفع لی عند ربک

فاشفع لی عند ربک

چه خوب بود اگر هر بار که دلم از دست دنیا می‌گرفت، می‌آمدم حرمتان، حرف‌هایم را می‌زدم و آخرش را اینطور تمام می‌کردم: فاشفع لی عند ربک