محتوای غیبت
لا یغتب

و از یکدیگر غیبت نکنید

  در روايات، نام غيبت كننده در كنار كسى آمده كه دائماً شراب مى‌خورد. «تحرم الجنة على المغتاب و مدمن الخمر» «2» كسى كه غيبت مى‌كند و شراب مى‌نوشد، از بهشت محروم است. بر اساس روايات، كسى كه عيوب برادر ...