محتوای ضامن آهو

تا شکار نشده‌ام ضمانتم کن!!!

  دم در، خادم‌هایت مرا می‌گردند.چیزی نمی‌یابند و آرام وارد می‌شوم، تو هم بدی‌های دلم را به بزرگیت ببخش!قدمهایم را می‌شمارم، به هشت که رسید سلام می‌دهم.به نُه که رسید تمنا می‌کنم، قسم می‌دهم شما را به جوادتان، زیر باب ...