محتوای سال نو

سال نو یعنی تو

سال نو یعنی تو،وقتی از در تو میاینذر کردم امشب،سفره چیدم که بیایشب عیدی آسمون وقتی که می بارهبیشتر از شبای پیش عطر قرآن دارهحسین صفا