محتوای زمانه بر سر جنگ است
White concrete wall

مدد ز غیر تو ننگ است یاعلی مددی

  🌹زمانه بر سر جنگ است یا علی مددی 🌹مدد ز غیر تو ننگ است یاعلی مددی 🌹دلم برای تو تنگ است یا علی مددی 🌹كمیت ما همه لنگ است یاعلی مددی 🌹گشودِ كار دو عالم به یك اشاره ی ...