محتوای رفع الله رایه العباس
رفع الله رایه العباس

رفع الله رایة العباس(علیه السلام)

  جهت دریافت طرح دوم گزینه دانلود را بزنیدرفع الله رایة العباس(علیه السلام)خداوند بیرق عباس علیه السلام را خودش بالا برده است.عباس بن علی علیه السلام که پاره ی تن و فرزند دلبند امیرالمومنین علیه السلام و برادر امامین همامین ...