محتوای دحوالارض

روز دحوالارض

?امشب شب دحوالارض???.. بر اساس روایتی از امام هشتم ع، هرکس شب دحوالارض را به عبادت بسر آورد از برای او?عبادت صد سال? نوشته شود؛و هرچه در میان آسمان و زمین وجود دارد برای کسی که در این روز روزه ...