محتوای خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ

خُلِق‌َ الإِنسان‌ُ مِن‌ عَجَل‌ٍ سَأُرِيكُم‌ آياتِي‌ فَلا تَستَعجِلُون‌ِ (37)..?انسان از شتاب و عجله آفریده شده است ؛ به زودی عذاب هایم را به شما نشان خواهم داد، پس به شتاب از من نخواهید...?(خُلِق‌َ الإِنسان‌ُ مِن‌ عَجَل‌ٍ): اقوال‌ زيادي‌ ‌در‌ مفاد ...