محتوای حب الحسین یجمعنا

حب الحسین یجمعنا

قطره قطره آمده دریا شدندجمع از هر ملت و دنیا شدندذکرشان یجمعنا حب الحسیندرمسیر عشق مولا جا شدند•#حب_الحسین_یجمعنا•شاعر: اسماعیل تقوایی..? @AtreQuran ?..