محتوای تو بیایی بهار می آید
تو بیایی بهار می آید

تو بیایی بهار می آید

  وقتی پاییز می‌آیددلم می‌گیردابرها می‌بارندبرگ‌ها می‌ریزندانگار همه چیز می‌میردو هم‌چنانپاییزهای عمرمان می‌گذرندو ما منتظر بهار آمدن تو هستیموقتی بیاییزمین سبز می‌شودسبزه‌ها می‌رویندگل‌ها می‌شکفندو شاخه‌های خشک شکوفه می‌دهند آری، تو بیایی بهار می آید، مهدی جاناللهم عجل لولیک الفرج