محتوای بهارعاشقان دیدار یاراست
بهار هر کسی عید است و نوروز

بهارعاشقان دیدار یاراست

بهار هر کسی عید است و نوروز بهار عاشقان دیدار یار است