محتوای باید خدا شوی که بفهمی علی که بود

باید خدا شوی که بفهمی علی که بود

❤️بسم الله الرحمن الرحیم❤️ ساقی شبیه ساقی کوثر نیامده جز او کسی به جای پیمبر نیامده جز او برای فاطمه همسر نیامده از کعبه جز علی احدی در نیامده یعنی کسی به پاکی حیدر نیامده هر کس غلام فاطمه شد، ...