تمام اهل بیت شهید همان کوچه اند…

تمام اهل بیت شهید همان کوچه اند…
علی در کوچه حسن در کوچه حسین در کوچه زینب در کوچه تاریخ گواه است که تمام اهل بیت شهید همان کوچه ی بنی هاشم اند… و حالا در این شب های جمعه تمام کوچه یک صدا آمدن تو را صدا می زند مهدی جان!

دیدگاه: