بر آستان تو عمری سر ارادت ماست دلم به زلف تو ای دوست، سخت پابند است

  • ۶ آبان ۱۳۹۸
  • 38 بازدید
  • شهادت
  • میلاد رضائیان

بر آستان توام دل هميشه پابند استچو آهويی كه پناه از تو آرزومند استبر آستان تو عمری سر ارادت ماستدلم به زلف تو ای دوست، سخت پابند است.. . ◀️شاعر : حسین اسرافیلی

دیدگاه: